Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư

Cửa hàng của Sofia cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được bảo vệ. Cho các mục đích của Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này, “Dữ Liệu Cá Nhân” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào, cho dù có đúng hay không, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó.

1. CÁCH THỨC THU THẬP

Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này giải thích các loại Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, xử lý và bảo vệ các thông tin đó.

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân thông qua, nhưng không giới hạn ở, các phương tiện sau đây:

(a) Khi quý vị mua sắm trên hoặc duyệt trang web https://www.sofiashop24.com (“Trang Web”);
(b) Khi quý vị mua sắm tại các cửa hàng truyền thống của chúng tôi;
(c) Khi quý vị kết nối với chúng tôi thông qua truyền thông xã hội hoặc tham dự các sự kiện tiếp thị của chúng tôi; và
(d) Khi quý vị chấp thuận và đồng ý trở thành thành viên của chương trình Thành Viên Shiseido, cho dù thông qua phương thức vật lý hoặc điện tử.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này trong từng thời điểm bằng cách đăng các phiên bản cập nhật lên Trang Web, và/hoặc bằng việc gửi thư điện tử cho quý vị. Việc quý vị tiếp tục là thành viên, truy cập vào và/hoặc sử dụng Trang Web sẽ được xem như là quý vị đồng ý với, và chấp nhận toàn bộ những thay đổi được thực hiện trong từng phiên bản cập nhật.

Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại các thông tin cập nhật về cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

2. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị khi chưa có sự đồng ý của quý vị (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận). Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho chúng tôi, quý vị thông qua đây đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích được nêu tại Mục 3 của Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này.

Các loại Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) họ và tên; (b) địa chỉ nhà; (c) ngày sinh; (d) địa chỉ thư điện tử, của quý vị; và, chỉ khi thích hợp (e) tên người dùng và mật khẩu; (f) địa chỉ nhận hóa đơn và giao hàng; (g) số chứng minh cá nhân; và (h) các thông tin khác của quý vị mà có thể được yêu cầu một cách hợp lý để chúng tôi cung cấp cho quý vị các Dịch Vụ được nêu tại Mục 3 dưới đây.

3. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho mục đích cung cấp các dịch vụ. Các dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

1. cung cấp cho quý vị thông tin về các sản phẩm và chiến dịch của chúng tôi, Tập Đoàn Shiseido và các bên thứ ba là đối tác kinh doanh của chúng tôi thông qua thư điện tử, tin nhắn SMS và thư gửi qua đường bưu điện (trong trường hợp chúng tôi đã có sự đồng ý rõ ràng của quý vị);
2. cho phép quý vị mua các sản phẩm và dịch vụ được chào bán thông qua Trang Web;
3. tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của quý vị với chúng tôi;
4. gửi cho quý vị các sản phẩm và/hoặc sản phẩm mẫu;
5. thông báo cho quý vị về các cập nhật, thay đổi và phát triển liên quan đến chúng tôi và các Dịch Vụ của chúng tôi;
6. thông báo cho quý vị về những thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và các chính sách hoặc dịch vụ khác của chúng tôi;
7. cung cấp cho quý vị các tư vấn phù hợp với cá nhân quý vị;
8. trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi từ quý vị;
9. duy trì và vận hành Trang Web;
10. quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của chúng tôi;
11. thuê các bên thứ ba là các đối tác kinh doanh và các bên xử lý dữ liệu để thực hiện một số khía cạnh nhất định của các Dịch Vụ;
12. lập hồ sơ khách hàng, phân tích và nghiên cứu thị trường để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị;
13. ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại; và
14.các mục đích khác có liên quan một cách hợp lý đến các dịch vụ nêu trên.
(gọi chung là “các Dịch Vụ”)

Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa và được truy cập từ các máy chủ được đặt tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác có pháp luật và các quy định có thể không đảm bảo cùng mức độ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân như Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được xử lý phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bất kể là các Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị được lưu trữ hay truy cập từ bất kỳ nơi nào.

4. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi đã hỏi một cách rõ ràng và có được sự cho phép của quý vị để làm như vậy (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận).

5. THU HỒI, CHẤP THUẬN, CẬP NHẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu quý vị rút lại sự đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và chiến dịch mới, hoặc bất kỳ các Dịch Vụ nào khác, quý vị có thể làm như vậy bằng cách:

1. Hủy đăng ký Trang Web của chúng tôi;
2. Nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong (các) thư điện tử chúng tôi gửi cho quý vị;
3. Liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử sofya.elizarova@sofiashop24.com.

6. TRẺ EM

Trang Web này hướng đến và được thiết kế cho người đủ 16 tuổi trở lên sử dụng. Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi, trừ trường hợp trên một số trang web dành riêng một cách cụ thể cho trẻ em.

Chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em cùng với sự chấp thuận cần thiết từ cha mẹ theo cùng cách thức như khi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người lớn.

7. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi duy trì các quy trình, tiêu chuẩn, và thu xếp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ hoặc kiểm soát. Ngay khi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, cho dù là thông qua phương tiện thu thập vật lý hoặc điện tử, chúng tôi sẽ thực hiện các thu xếp bảo mật cần thiết để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó như hợp lý và phù hợp trong từng trường hợp. Các thu xếp đó có thể bao gồm các biện pháp hành chính, biện pháp vật lý, biện pháp kỹ thuật hoặc kết hợp giữa các biện pháp nêu trên.

Khi tiết lộ hoặc chuyển giao các Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị qua internet, chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cẩn trọng hợp lý để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị. Tuy nhiên, không có việc truyền dẫn dữ liệu nào qua internet có thể được bảo đảm bảo mật tuyệt đối và quý vị xác nhận rằng việc quý vị gửi thông tin qua internet hoàn toàn thuộc rủi ro của quý vị.

8. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ không lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị trong bất kỳ thời hạn nào lâu hơn mức cần thiết để phục vụ các mục đích được nêu ra trong Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này và bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp lệ nào. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ tiêu hủy hoặc ẩn danh bất kỳ tài liệu nào có chứa Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị theo phương thức an toàn và bảo mật.

9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

10. LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý vị muốn truy cập hoặc chỉnh sửa bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng gửi thư yêu cầu, hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, hoặc cách thức chúng tôi xử lý sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến sofya.elizarova@sofiashop24.com.